بررسی رابطه کمال گرایی با اهمال کاری در دانشجویان

بررسی رابطه کمال گرایی با اهمال کاری در دانشجویان

Relationship between procrastination and perfectionism in college students

دکتر غلامعلی افروز دانشگاه تهران

افتخار حمیدی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان*

ساناز اشکان دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن  بود .جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن بودند . که با روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و نمونه پژوهش شامل ۷۰ دانشجوی دختر و پسر بین سنین ۱۸-۵۵سال بودند . از کل تعداد نمونه حدود ۱/۴۴ درصد از افراد جنسیت مرد و ۹/۵۵ درصد جنسیت زن بودند . آزمودنی ها به دو پرسشنامه مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست (۱۹۹۰) و پرسش نامه اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم ،۱۹۸۴) پاسخ دادند.داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی  پیرسون  و تحلیل واریانس چند  متغیره تحلیل گردید .  تحلیل نتایج نشان داد که بین متغیر کمال گرایی و متغیر اهمال کاری همبستگی معناداری وجود دارد . ضرایب همبستگی بین متغیر های پژوهش همگی در سطح (۰۰۱/۰> P) معنی دار می باشند. نتایج نشان داده اند که بین خصیصه کمال گرایی با اهمال گرایی تحصیلی رابطه ی معنا داری وجود دارد و این رابطه در دانشجویان پسر بیشتر دیده می شود. اما رابطه معناداری بین مقطع تحصیلی با میزان کمال گرایی و اهمال کاری دانشجویان نبود  و همچنین بین سن و میزان کمال گرایی و اهمال کاری دانش جویان رابطه معنادار بود ضرایب همبستگی در سطح ۰۱/۰= ۰۰۱/۰> P) معنی دار می باشند.

کلمات کلیدی : کمال گرایی، اهمال کاری تحصیلی

نویسنده مسئول : افتخار حمیدی Email: Ef.Hamidi@yahoo.co.uk

Gholam Ali Afrooz University of Tehran

*Eftekhar Hamidi Department of Psychology, Isfahan Science and Research branch, Islamic Azad University Isfahan, Iran

Sanaz Ashkan Department of Psychology, Isfahan Science and Research branch, Islamic Azad University Isfahan, Iran

 

Abstract

This study examined the relation between procrastination and perfectionism. The sample of 70 college students (39 females ,31 males)  ages 18-55 completed Frost Multidimensional  Perfectionism Scale (FMPS) and Solmon &Rothblum  procrastination Scale . To analyze the data Person Regression and Analysis of Variance were applied .The result of this study indicated that there is a significant support for relationship (P<0/001) between procrastination and perfectionism in college students . The correlation of procrastination and perfectionism is more significant in males.

Keywords: procrastination , perfectionism

 

مقدمه

تعلل ورزی یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی بشر برشمرد.اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست ، اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف،پی آمدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد .اهمال کاری به تعبیری که آلیس آن را به کار می برد نوعی سندرم فردا است. یعنی کاری را که تصمیم به اجرای آن گرفته می شود وآن کارحداقل می تواند در آینده برای فرد نتایجی را در بر داشته باشد بدون دلیل به آینده محول می شود . اما در حین حال عدم انجام آن نیز به زیان فرد است و ازاین بابت خود را سرزنش می کند.چنین فرآیندی فرد را وادار می کند که برای موجه جلوه دادن عادت مورد نظر دلایل متعددی بیاورد.واژه ی تعلل معادل اهمال کاری ، سهل انگاری و به تعویق انداختن می باشد (الیس وکنال[۱] ، ۲۰۰۲). واژه ی لاتین تعلل از دو کلمه پرو[۲] و کراسینوس۲ تشکیل شده است که پرو به معنی جلو و کراسینوس به معنی فردا می باشد). تعاریف متعددی از تعلل شده است که به ذکر چند مورد آن می پردازیم: فرهنگ نامه ی کمبریج۴ (۲۰۰۳) عقب انداختن انجام امری را به دلیل ناخوشایندی یا ملال آوری آن تعلل می داند. فرهنگ نامه ی جهانی انکارتا۵ استیل، تعلل را به عقب انداختن انجام عملی، به دلیل ناخوشایندی یا ملال آوری آن تعریف می کند. تعلل را به تعویق انداختن عملی، به خصوص هنگامی که تعویق بدون دلیل مناسب باشد، می داند.آلیس وکنوس۶(۲۰۰۲) تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت محول نمودن انجام کار به آینده و استفاده از عذرخواهی برای توجیه تاخیر در انجام فعالیت تعریف نمودند. پژوهش ها نشان دهنده ی دوگونه تعلل ورزی هستند(میلگرام و تن۷،۲۰۰۲).تعلل ورزی رفتاری به معنای تاخیر در تکمیل تکالیف اصلی ومهم است،تعلل ورزی تصمیم گیری به معنای تاخیر آگاهانه در تصمیم گیری در چارچوب زمانی معین می باشد بررسی ها نشان داده اند که تعلل ورزی نه تنها یک مشکل مدیریت زمانی ، بلکه فرآیند پیچیده ای است که شامل مولفه های هیجانی ،شناختی و رفتاری است .دیدگاههای مرتبط با تعلل را در ۵ عنوان خلاصه کرده است و این دیدگاههادر یک طیف خوشبینانه تا بدبینانه قرار دارند. دیدگاههای خوشبینانه بر این اساسند که خصوصیاتی چون رفتار،شناخت و انگیزش عامل بروز تعلل هستند، در حالی که دیدگاههای بدبینانه تعلل را نوعی عادت یا اختلال شخصیتی می دانند.نظریه های عمده موجود در تعلل عبارتنداز:

 • تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری

در این دیدگاه هدف درمان کاهش نسبت یا درصد زمان تعلل یا افزایش نسبت یا درصد مطالعه یا فعالیت می باشد.برای کاهش تعلل از روش هایی چون الگو سازی شرطی سازی، مدیریت زمان و فنون برنامه ریزی استفاده می شود.

 • تعلل به عنوان یک مشکل شناختی: در این دیدگاه مبنای تعلل افکار و باور های غلط در مورد چگونگی شرایط و نتایج فعالیت ها می باشد. ویژگی رایج در چنین باورهایی، غیرمنطقی بودن آنها و درمان متداول در این دیدگاه رفتار درمانی منطقی – هیجانی (REBT) می باشد.
 • تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی :در این دیدگاه تعلل به دلیل تنبلی یا بی انگیزه ای نیست، بلکه از آن جهت انجام می گیرد که افرادتعللی علاقه مند به انجام فعالیت دیگری هستند. برای کاهش این نوع تعلل باید انگیزه ی فرد را برای انجام تکالیف افزایش داد.
 • تعلل به عنوان یک عادت: در این دیدگاه تعلل به عنوان یک عادت مطرح است ودر نهایت منجر به کاهش انتظار خود کار آمدی فرد می شود. در این روش از مداخله هایی چون مدیریت تکلیف که بر تجدید ساختار محیط ، آموزش رفتارهای سازگارانه، افزایش مسئولیت پذیری فرد واستفاده از نفوذ اجتماعی تاکید دارد استفاده می شود.
 • تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی: در این دیدگاه تعلل به عنوان ضعف وجدان با ویژگی هایی چون، بی ارادگی ، نداشتن پشتکار، تنبلی، عدم توجه و ضعف قدرت شناخته شده است. برای کاهش آن از روش های روان درمانی استفاده می شود همچنین در خصوص پیش آیند های تعلل ورزی، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی از قبیل اضطراب و وابستگی ، ترس از ارزیابی منفی، روان رنجوری خویی، نداشتن انرژی، انعطاف ناپذیری رفتاری درماندگی آموخته شده کمال گرایی وخود کار آمدی پایین (جیووجول،۲۰۰۵[۳]؛کلاسن،کراوچانی و جایانی[۴]،۲۰۰۸) اشاره نموده اند. اغلب اهمال کاران را فاقد مسئولیت می نامند، اما مسئله اصلی آنها چیز دیگری است. مشکل این افراد این است که موفقیت را بیش از حد مهم می دانند و درنتیجه به جای آنکه به استقبال خطر بروند از آن می گریزند. اشخاصی که از شکست می ترسند اغلب عزت نفس خود را با موفقیت می سنجند، وقتی در کاری موفق نمی شوند خود را شکست خورده و ناکام می پندارند.همچنین بسیاری از ما با این باور بزرگ شده ایم که باید همیشه کارهایمان را عالی و بدون کم و کاست انجام دهیم و معتقدیم که بهترین شدن پاداش ویژه دارد.متاسفانه کمال گراها ستاره را هدف می گیرند و جز هوا نصیبشان نمی شود.منظور این نیست  که داشتن معیارهای سطح بالا چیز بدی است،اما کمال گرایی وسواس گونه راه مناسبی برای بالا بردن کیفیت نیست. فرد کمال گرا براین باور است که می توان با تلاش و کوشش به نتایج کامل دست یافت دست یافت،این در حالی است که نتایج کامل و بدون نقص ،دست نایافتنی است و تلاش برای دستیابی به آن آسیب های روانشناختی را در پی خواهد داشت. دراکثرتعاریف اولیه،عمدتا” کمال گرایی را ویژگی ناکارآمد در نظر می گیرند. به نقل از ایجان (۲۰۰۵) اولین فردی بود که درخصوص کمال گرایی نوشت. اوکمال گرایان را افرادی با عقاید محکم و ثابت می دانست و درنتیجه ،سختی عقاید و انعطاف ناپذیری یکی ازاولین خصوصیاتی بود که درباره ی کمال گرایی مطرح شد.به عبارت دیگر کمال گرایی به منزله ی تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقیق آنها که با خود ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه است،تعریف شده است .کمال گرایی تمایل در جهت بی نقص بودن است و کمال گرایان افراطی مردمانی هستند که می خواهند در همه جنبه های زندگی شان بی عیب باشند(هویت و فلت[۵]،۲۰۰۲).ازسوی دیگر،بعضی یافته ها برحسب کنش وری مثبت و منفی کمال گرایی ،تقسیم بندی های دوگانه ی کمال گرایی بهنجار نابهنجار و مثبت و منفی (تدی شورت ،۱۹۹۵؛به نقل از بشارت ،۱۳۸۳) رامعرفی کرده اند.با تمایز بین کمال گرایی بهنجار و نوروتیک معتقد است که کمال گرایی بهنجار از تلاش و رقابت برای برتری و کمال لذت می برد و درعین حال محدودیت های شخصی را به رسمیت می شناسد اما کمال گرای نوروتیک به دلیل انتظارات غیر واقع بینانه هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهد شد و از منظر خودش هرگز کاری را خوب انجام نمی دهد که بتواند از آن لذت ببرد.این افراد ناشکیبا و بی نهایت خود انتقادگرند.درکمال گرایی بهنجار اشخاص به کارهای سخت روی آورده و با هدف موفقیت ،برانگیخته شده و ضمن تاکید برمعیارهای سطح  عملکردی ، می توانند واقعیت های بیرونی را درک کرده و محدودیت ها رابپذیرد. ولی کمال گرایان نابهنجار با ترس از شکست برانگیخته شده و در نتیجه در خصوص دستیابی به اهداف سطح بالا وغیر واقع بینانه دائما” نگران هستند و تعلل می کنند.( ایجان و همکاران، ۲۰۰۷) ، رایس ۲۰۰۰، کمال گرایی را واجد جنبه های مثبت و منفی می داند وآن را معادل کمال گرایی بهنجار و روان آزرده قرار می دهند. کمال گرایی مثبت به جای اضطراب و نگرانی در مورد عدم تحقق اهداف و معیارهای دست نیافتنی ، مثبت نگری و خوش بینی وآرمان های تحقق پذیر را در فرد فعال میکند. ،  به نقل از رایس و همکاران،۲۰۰۳کمال گرایی منفی دارای سه مولفه است که به عنوان سه بعد کمال گرایی تعریف می شود.کمال گرایی خویشتن مدار[۶]،کمال گرایی دیگر مدار،و کمال گرایی جامعه مدار. این ابعاد به صورت صفات شخصیتی در افراد تثبیت می شوند.کمال گرایی خود مدار به معنای کوشش فرد برای دستیابی به خویشتن کامل با توجه به معیار افراطی و دقیق باری خود و ارزش یابی سخت گیرانه و اطمینان بخش از رفتار خود و سانسور رفتار های شخصی می باشد. کمال گرایی دیگر مدار،بیانگر تمایل به داشتن انتظارات  افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران است (مانند سرزنش دیگران ،وضع معیار های غیرواقعی برای سایرین و ارزیابی سخت گیرانه از کارکرد آنان ) و شامل توقعات و باورهایی درباره ی توانایی دیگران مانند گرایش های کمال گرایانه والدین برای فرزندانشان می باشد.وکمال گرایی جامعه مدار شامل عقیده یا ادراک افراد دال براین مطلب است که افراد مهم زندگی شان معیار های غیرواقعی  برای آنها وضع می کنند ، آنها را به سختی ارزیابی می کنند و آنها را برای کامل بودن تحت فشار قرارمی دهند.وتنها زمانی راضی خواهند شد که انتظارات آنها رابرآورده شود.

برخی پژوهش ها نشان داده اند که ترس از شکست و تنفر از انجام تکالیف ،می تواند دو انگیزه اساسی برای افراد مبتلا به تعلل تحصیلی باشند. همچنین تعلل می تواند به شکل تحصیلی و غیر تحصیلی ظاهر شود. تعلل تحصیلی در رفتارهایی چون حاضر شدن برای امتحان،انجام تکالیف خانه و نوشتن مقاله درسی و تعلل غیر تحصیلی در رفتارهایی چون پرداخت قبوض آب و برق، شستن ظروف ، جواب دادن به تلفن و پست الکترونیک ظاهر می شود. بین تعلل تحصیلی و غیر تحصیلی همبستگی ۶۵%دیده شده است

روش

جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشند. که با روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند و نمونه پژوهش شامل ۷۰ دانشجوی دختر و پسر بین سنین ۱۸-۵۵ سال است . از کل تعداد نمونه حدود ۱/۴۴ درصد از افراد جنسیت مرد و ۹/۵۵ درصد جنسیت زن هستند .

ابزار سنجش

آزمودنی ها به دو پرسشنامه مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست (۱۹۹۰) و پرسش نامه اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم ،۱۹۸۴) پاسخ دادند.داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی  پیرسون  و تحلیل واریانس چند  متغیره تحلیل گردید .

یافته ها

داده‏های تحقیق با استفاده از روشهای علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . هدف از جمع‏آوری اطلاعات بدست آمده از سؤالات و طبقه‏بندی آنها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آنها است تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش جمع بندی و نتیجه گیری نمود. در بخش توصیفی از شاخصه های فراوانی، درصد و میانگین و … و در بخش استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیره  استفاده شده است.

الف. شاخصه های توصیفی:

 1. ۱. جنسیت:

جدول۱

 توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت

شاخص

متغیر

فراوانی درصد
جنسیت زن ۳۹ ۵۵٫۹
مرد ۳۱ ۴۴٫۱
جمع ۷۰ ۱۰۰٫۰

 

داده های جدول فوق توزیع افراد نمونه بر اساس جنسیت افراد نشان می دهد، بر اساس این داده ها از میان کل نمونه ها حدود ۱/۴۴ درصد از افراد جنسیت مرد و ۹/۵۵ درصد نیز از جنسیت زن هستند.

نمودار۱٫

درصد آزمودنیها به تفکیک جنسیت

 1. ۲. مقطع تحصیلی:

جدول ۲

 توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک مقطع تحصیلی

                 شاخص

متغیر

فراوانی درصد
  کارشناسی ۶۵ ۹۲٫۲
کارشناسی ارشد ۵ ۷٫۸
جمع ۷۰ ۱۰۰٫۰

 

داده های جدول فوق توزیع افراد نمونه بر اساس مقطع تحصیلی افراد نشان می دهد، بر اساس این داده ها از میان کل نمونه ها حدود ۲/۹۲ درصد از افراد، از مقطع کارشناسی و ۸/۷ درصد نیز از مقطع کارشناسی ارشد می باشند.

نمودار۲

 درصد آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی

 1. ۳. شاخصه های توصیفی متغیر سن

جدول۲

 شاخصه های توصیفی متغیر سن

متغیر تعداد کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار
سن ۷۰ ۱۸ ۵۵ ۲۲٫۳۳۵۹ ۴٫۰۲۲۰۵

بر اساس داده های جدول کمترین سن افراد نمونه ۱۸ و بالاترین سن ۵۵ بر اورد شده است و میانگین سن افراد نمونه نیز ۳۳/۲۲ محاسبه شده است .

 1. ۵. کمال گرایی:

جدول ۴

شاخصه های توصیفی متغیر کمال گرایی

متغیر تعداد کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار
کمال گرایی ۷۰ ۴۵ ۱۳۵ ۸۷٫۹۵۳۱ ۱۵٫۲۴۲۲۸

 

بر اساس داده های جدول کمترین نمره افراد نمونه در مولفه کمال گرایی ۴۵ و بالاترین نمره ۱۳۵ بر اورد شده است و میانگین نمره افراد نمونه نیز ۹۵/۸۷ محاسبه شده است که با توجه به نمره گذاری مقیاس کمال گرایی در این پزوهش می توان چنین عنوان نمود که میزان کمال گرایی در افراد نمونه در حد متوسط قرار دارد.

 1. ۶. اهمال کاری:

جدول ۵

شاخصه های توصیفی متغیر اهمال کاری

متغیر تعداد کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار
اهمال کاری ۷۰ ۴۱ ۹۲ ۶۷٫۱۳۲۸ ۹٫۰۴۵۳۱

 

بر اساس داده های جدول کمترین نمره افراد نمونه در مولفه اهمال کاری ۴۱ و بالاترین نمره ۹۲ بر اورد شده است و میانگین نمره افراد نمونه نیز ۱۳/۶۷ محاسبه شده است که با توجه به نمره گذاری مقیاس اهمال کاری در این پزوهش می توان چنین عنوان نمود که میزان اهمال کاری در افراد نمونه در حد متوسط قرار دارد.

ب. استنباطی آماری فرضیه های پژوهش:

در این قسمت ابتدا رابطه بین کمال گرایی  با اهمال کاری  با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید و رابطه سن با این دو مولفه نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت و برای مقایسه کمال گرایی و اهمال کاری به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی افراد نمونه از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.

 1. بین کمال گرایی و اهمال کاری در دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

 

 

 

 

جدول۶

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول

 

 

۱

 

۲

 

۱ کمال گرایی r ۱ .۳۵۲**
۲ اهمال کاری r .۳۵۲** ۱

** معناداری در سطح ۰۱/.

با توجه به  داده های جدول فوق و با توجه به اینکه  مقدار ۳۵۲ /. = r در سطح=./۰۱  α  (p≤./۰۰۱ ) در رابطه کمال گرایی با  اهمال کاری معنادار است، بنابر این فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید می گردد. به عبارت دیگر کمال گرایی و اهمال کاری در دانشجویان رابطه معناداری به صورت مستقیم وجود دارد. به این معنی که با بالا رفتن میزان کمال گرایی در افراد نمونه بر میزان اهمال کاری آنها افزوده می گردد و بالعکس.

 1. بین سن افراد نمونه با میزان کمال گرایی و اهمال کاری انها رابطه وجود دارد.

جدول۷

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه دوم

 

 

۱

 

۳

 

۳

 

۱ کمال گرایی r ۱  
۲ اهمال کاری r .۳۵۲** ۱  
۳ سن r -.۱۵۱* .۰۰۱ ۱

 

** معناداری در سطح ۰۱/.

با توجه به  داده های جدول فوق و با توجه به اینکه  مقدار ۱۵۱ /.- = r در سطح=./۰۵  α  در رابطه بین سن با کمال گرایی معنادار است، بنابر این فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید می گردد. به عبارت دیگر بین سن و میزان کمال گرایی در دانشجویان رابطه معناداری به صورت معکوس  وجود دارد. به این معنی که با بالا رفتن میزان سن افراد نمونه از میزان  کمال گرایی در افراد کاسته می شود و بالعکس.

 1. آیا بین جنسیت دانشجویان با میزان کمال گرایی و اهمال کاری آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

در این قسمت چون بیش از یک متغیر تحلیل مورد ازمون بود ، بنابر این از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) با پیش فرض برابری واریانس درون گروهی داده ها استفاده شد.

جدول۸

 نتایج M  باکس در بررسی همگنی واریانس داده ها

Box’s M ۴٫۶۷۱
F ۱٫۵۴۳
df1 ۳
Sig. .۲۰۱

با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار F(543/1) با درجه آزادی (df =3  )  در آزمون M باکس در سطح = ./۰۵ α معنادار نیست، بنابر این پیش فرض همگنی واریانس درون گروهی دادها مورد اثبات قرار می گیرد و استفاده از آزمون تحلیل واریانس بلامانع تشخیص داده شد

جدول۹

نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه مقایسه کمال گرایی و اهمال کاری

 

 

مجموع مجذورات درجات آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
اثر جنسیت کمال گرایی ۱۹۲۱٫۸۷۳ ۱ ۱۹۲۱٫۸۷۳ ۸٫۵۱۶ .۰۰۴
اهمال کاری ۵۵۳٫۹۵۲ ۱ ۵۵۳٫۹۵۲ ۶٫۹۲۸ .۰۰۹
خطا کمال گرایی ۵۷۳۲۱٫۵۶۵ ۶۸ ۲۲۵٫۶۷۵  
اهمال کاری ۲۰۳۰۹٫۵۳۲ ۶۸ ۷۹٫۹۵۹  
کل کمال گرایی ۲۰۳۹۵۹۶٫۰۰ ۷۰  
اهمال کاری ۱۱۷۴۶۰۸٫۰۰ ۷۰      

 

داده های جدول نشان می دهد که چون مقدار  F در سطح =./۰۵ α در مولفه های مورد بررسی  معنادار است.  بنابر این می توان نتیجه گرفت که بین جنسیت دانشجویان با میزان کمال گرایی و اهمال کاری آنها رابطه خطی وجود ندارد. نتایج مقیسه میانگین دو گروه نشان می دهد که میزان نمرات کمال گرایی و اهمال کاری در دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن می باشد.

جدول۱۰

 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد فرضیه سوم

 

 

متغیر

  اختلاف میانگین

(I – J)

انحراف معیار سطح معناداری
کمال گرایی زن مرد -۵٫۵۱۸* ۱٫۸۹۱ .۰۰۴
مرد زن ۵٫۵۱۸* ۱٫۸۹۱ .۰۰۴
اهمال کاری زن مرد -۲٫۹۶۲* ۱٫۱۲۶ .۰۰۹
مرد زن ۲٫۹۶۲* ۱٫۱۲۶ .۰۰۹

 

 1. بین مقطع تحصیلی دانشجویان با میزان کمال گرایی و اهمال کاری آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول(۴-۸) نتایج M   باکس در بررسی همگنی واریانس داده ها
Box’s M ۵٫۲۲۲
F ۱٫۶۷۴
df1 ۳
Sig. .۱۷۰

با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار F(674/1) با درجه آزادی (df =3  )  در آزمون M باکس در سطح = ./۰۵ α(p =./170 ) معنادار نیست، بنابر این پیش فرض همگنی واریانس درون گروهی داد ه ها مورد اثبات قرار می گیرد و استفاده از آزمون تحلیل واریانس بلامانع تشخیص داده می شود.

جدول۹

نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه مقایسه کمال گرایی و اهمال کاری

 

 

مجموع مجذورات درجات آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
اثر مقطع تحصیلی کمال گرایی ۲۴۳٫۰۱۷ ۱ ۲۴۳٫۰۱۷ ۱٫۰۴۶ .۳۰۷
اهمال کاری .۰۹۸ ۱ .۰۹۸ .۰۰۱ .۹۷۲
خطا کمال گرایی ۵۹۰۰۰٫۴۲۰ ۶۸ ۲۳۲٫۲۸۵  
اهمال کاری ۲۰۸۶۳٫۳۸۶ ۶۸ ۸۲٫۱۳۹  
کل کمال گرایی ۲۰۳۹۵۹۶٫۰۰۰ ۷۰  
اهمال کاری ۱۱۷۴۶۰۸٫۰۰۰ ۷۰      

داده های جدول نشان می دهد که چون مقدار  F در سطح =./۰۵ α در مولفه های مورد بررسی  معنادار نیست، بنابر این می توان نتیجه گرفت که بین مقطع تحصیلی دانشجویان با میزان کمال گرایی و اهمال کاری آنها رابطه خطی وجود ندارد.

بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین کمال گرایی با اهمال کاری رابطه وجود دارد یعنی هر چه کمال گرایی افزایش یابد اهمال کاری تحصیلی و تعلل ورزیدن افزایش یابد. این نتایج با شواهد مشاهده شده در پژوهش افرادی چون فلت وهمکاران (۱۹۹۲)، سدلر وساکس[۷](۱۹۹۳) در خصوص کمال گرایی و اهمال کاری همسان می باشد. مطابق با ادبیات پژوهش اهمال کاری می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، دلایلی همچون آزارندگی تکلیف، کمبودهای انگیزشی، کمال گرایی،…..کمال گراها به جهت ویژگی خاصشان، یعنی داشتن این تصور که دیگران از آنها توقع کامل بودن، داشته و برای آنها اهداف سطح بالا و سخت می چینند، ممکن است فاقد احساس خود مختاری در انتخاب و انجام تکالیف باشند که به تبع این مسئله باعث اهمال کاری تحصیلی در آنها شود. علاوه بر این کمال گراها به جهت باور غلط شان از ارزشمندی ممکن است از این احساس برخوردار باشند که به واسطه خواسته های فراتر از توانشان در حق آنها اجحاف و ظلم روا می دارند، احساسی که به واسطه ی همراه شدن با ترس از طرد شدگی می تواند در قالب اعتراضی ناآشکار به مراجع تعیین کننده تکالیف پیشرفت یعنی تمرد و استنکاف از اجرای تکلیف بروز یابد. همچنین ترس از شکست و آشکار شدن نواقص و ضعف ها یکی از ویژگی های عمده کمال گرا می باشد، لذا این افراد در موقعیت هایی که مهارت و توان آنها به آزمون گذارده می شود ممکن است سعی کنند تا با استفاده از ترفندهایی، موقعیت را به گونه ای جلوه دهند که شکست احتمالی به عواملی به جز فقدان توانایی نسبت داده شود و تعلل و انجام تکلیف درآخرین مهلت در این میان شیوه ایست که می تواند با پیش کشیدن مفهوم تلاش، راهبردی مناسب در به انحراف کشیدن اذهان از توانایی باشد. لذا آنها جهت حفاظت از عزت نفس پایین خود سعی می کنند تا به تعویق انداختن اجرای تکالیف و محول کردن آن به آخرین دقایق، مسئول و مقصر پایین بودن کیفیت کار در مکانی جدای از توانایی جستجو گردد. همچنین نتایج تحلیل داده ها به تفکیک جنس نشان می دهد که در مردان ارتباط بین کمال گرایی و اهمال کاری در مقایسه با زنان افزایش یافته است. ارتباط بین جنسیت و کمال گرایی و اهمال کاری در پژوهش های مختلفی مورد توجه بوده است. به طور کلی محققان گزارش می دهند که پسرها و مردها نسبت به دخترها و زن ها بیشتر تمایل دارند که در حوزه های مختلف تحصیلی مرتبط با ریاضیات، علوم تجربی و فناوری اعتماد بیشتری را به نمایش بگذارید ازطرفی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی با مقطع تحصیلی رابطه ی معناداری ندارد و اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی در تمامی مقاطع تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد دیده می شود. براساس مطالعات متون موجود پیشینه ای دال بر این که بین سطح تحصیلی با کمال گرایی و اهمال کاری رابطه ای وجود دارد یا نه یافت نشد.در نهایت و به عنوان نتیجه گیری کلی از مباحث صورت گرفته می توان گفت که کمال گرایی بیشترین تاثیر را در به تعویق انداختن تکالیف یا اهمال کاری تحصیلی داشته است و همچنین جنسیت نیز در افزایش اهمال کاری موثر است.

محدودیت های پژوهش

الف) این پژوهش از نوع همبستگی می باشد، از این رو طبق معمول بایستی توجه داشت که نمی توان تبیین کلی از داده ها ارائه نمود و همبستگی مؤید علیت نیست . لذا پیشنهاد می شود جهت تعیین روابط کلی بین متغیرها تحقیق، در پژوهش های آتی از طرح هایی با کنترل نسبی بیشتر و قابلیت دستکاری متغیرها استفاده گردد.

ب)نتایج این تحقیق تنها به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن قلبلیت تعمیم دارد، لذا پیشنهاد می گردد پژوهش های بعدی احتمال تکرار نتایج این پژوهش را در سایر جوامع به آزمون بگذارند.

پیشنهادهای پژوهش:

۱-تمرکز اصلی پژوهش کنونی بر تعیین رابطه میان کمال گرایی کلی با اهمال کاری می باشد. ولی با توجه به اهمیت ویژه ی اهمال کاری تحصیلی و کمبود منابع تجربی موجود در خصوص علل و عوامل بروز این پدیده و راههای کاهش آن توصیه می شود تا در تحقیقات آتی سایر مولفه های کمال گرایی، چون انتقاد گری والدین، نگرانی در خصوص اشتباهات، تردید در مورد کارها، انتظارات والدین، معیارهای فردی و تمایل به نظم و سازماندهی را نیز مورد توجه قرار میدهند.

۲- پیشنهاد می شود با توجه به آسیب پذیری قشر دانشجو مداخلات روانشناختی و آموزشی در دانشجویان جهت کنترل و کاهش متغیرها ی آسیب زای کمال گرایی و اهمال کاری صورت گیرد.

پیشنهادات کاربری

۱-نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان شیوع اهمال کاری تحصیلی در میان دانشجویان خیلی بالاست و همچنین این امر باعث کاهش عملکرد تحصیلی می شود. این مطلب می تواند برای دست اندرکاران نظام آموزشی ایجاد کننده اهمال کاری تحصیلی فراهم آورد تا از پیامدهای زیان بار این رفتار در میان دانشجویان جلوگیری نمایند.

۲-با توجه به پیشینه ی پیش رو که تاکید میکند ارزش گذاری درونی نسبت به هدف در مقابل ارزش گذاری بیرونی نسبت به هدف به کاهش اهمال کاری تحصیلی کمک می کند، پیشنهاد می شود در دانشجویان ایرانی تلاش شود با تاکید بر انگیزه های بیرونی برای دانشجویان، این انگیزه ها در طی زمان درونی شود.

۳-عینی کردن اهداف برای دانشجویان، تعیین اهداف کوتاه مدت و حرکت به سوی گامهای بعدی و تاکید بر افزایش خوشبینی به ارزش گذاری بیرونی و درونی نسبت به هدف کمک می کند.

۴-آشنایی با مزایای مدیریت زمان، مشخص کردن اهداف تحصیلی دانشجو و برنامه ریزی توسط خود او و نظارت بر این برنامه می تواند به مدیریت و درنتیجه کاهش اهمال کاری تحصیلی کمک کند.

 

منابع

اردانی،آسیه.(۱۳۹۰) . خود کارآمدی تحصیلی و راهبردهای مقابله ای به عنوان میانجی گر های ارتباط کمال گرایی و اضطراب امتحان ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

اساسی،حسین(۱۳۹۰ . بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطه ای ابعاد فرزندپروری و اهمال کاری تحصیلی،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

اکبری محبوب آبادی،ستاره (۱۳۹۰).نقش میانجی کمال گرایی در رابطه بین عملکرد خانواده و جهت گیری هدف در دانش آموزان دبیرستانی،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

پوران ، فاطمه(۱۳۹۰) بررسی مقایسه ای رابطه ی اضطراب ، افسردگی و کمال گرایی با سبک والد گری ادراک شده در نوجوانان تیز هوش و عادی،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

جهانبخش،مریم ، (۱۳۹۰) . مقایسه کمال گرایی سالم و ناسالم و تیپ شخصیتیA در سبکهای فرزند پروری ادراک شده ی دانشجویان،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

سرو، منا، (۱۳۸۷). مقایسه نقش میانجی اضطراب امتحان در رابطه ی بین کمال گرایی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

شیخی ، محسن ، (۱۳۹۰). نقش میانجی گری خود کار آمدی و اضطراب تهیه ،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

شهنی ییلاق،خدیجه (۱۳۸۵) . بررسی شیوع معلق و تاثیر روش های درمانی شناختی – رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

محمودی کهریز،بهرام (۱۳۸۸) . بررسی نقش متغیر میانجی تنظیم هیجان شناختی در ارتباط میان کمال گرایی و درماندگی روانی در جامعه ی دانشجویی،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مطیعی، حورا.(۱۳۹۰) ساخت بسته ی آموزشی خود تنظیمی کاهش اهمال کاری تحصیلی و بررسی اثر بخشی آن ،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

References

 

Camberidge  International Dictionary of English (2003). Camberidge University Press. Privacy Policy.

Fee, R. L., & Tangney, J. P. (2000). Procrastination: A means of avoiding shame or guilt? Journal of Social Behavior and Personality, 15, 167-184.

Frost, R.O, Marten, P.A, Lahart,C & Rosenblate, R, (2005). The dimensions of perfectionism. Cognitive therapy and research, 14, 444 – 468.

Milgram, N. A., & Tenne, R. (2002). Personality correlates of decisional and task avoidance procrastination.

Rice,K.G,Bair, C, Castro.J. R, Cohen, B. N & Hood. C. A, (2003). Meaning of perfectionism:A quntitive and qualitative analysis, Journal of cognitive psychotherapy :An international quarterly,17,39-57.

Schouwenburg, H.C., Lay, c.h., pychl, A.,&Ferrari, j. R (2004). counseling the personality in academic settings. Published by American psychological association: washingtin , dc , 2002.

Scher,S . J , & Ferrari , J .R.(2000).The recall of completed and noncompleted tasks through daily logs to measure procrastination .journal of social behavior and personality , 15,255266

Shafran,R,Cooper,Z & Fairburn,C.G, (2002). Clinical perfectionism:cognitive – behavior analysis, Behavior research and therapy,40,773-791

.

Steel ,p,(2004). procrastination definition. aveilable in www.prorocrastion.com

 

 

[۱] -Ellis,knall

۱ -pro

۲-crasinus

۳-emmons

۴-cambridge

۵-Encarta

۶-knaus

۷-Milgran&ten

[۳] .jeiv and jouil

[۴] .kelasen and keravchoni

[۵] -hevit and felt

[۶] -self-oriented

 

[۷] -sedler and sacks