دارو درمانی اختلال دوقطبی کودکان

دارو درمانی اختلال دوقطبی کودکان

داروهای تثبیت کننده خلق و خو. نخستین دارویی که برای اختلال دوقطبی تجویز میشود. انواع
مختلف تثبیت کننده های خلق و خو ممکن است در بیماران مختلف، اثر بخشی متفاوتی داشته
باشند و در صورتی که یک دارو اثربخش نباشد ممکن است داروی تثبیت کننده خلق و خوی
دیگری نیز به عنوان داروی دوم افزوده گردد.

دارو درمانی اختلال دوقطبی کودکان

لیتیوم متداولترین داروی تثبیت کننده خلق و خوست و معمولاً به عنوان نخستین دارو
برای درمان اختلال دوقطبی تجویز میگردد. اثربخشی این دارو معمولاً هنگامی که مصرف آن از
ابتدای دوره تغییر حال شروع گردد بیشتر است.

بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن ملی
سلامت ذهنی ، لیتیوم در ۶۰ درصد بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی برای کنترل مانیا
اثربخش بوده است. این دارو در جلوگیری از بروز دوره جدید بیماری، هم افسردگی و هم مانیا،
موثر بوده و در کاهش خودکشی در بین بیماران دوقطبی، اثربخش به نظر میآید.

در مورد اثربخشی داروهای تثبیت کننده خلق و خو در درمان اختلال دوقطبی در کودکان،
اطلاعات کافی وجود ندارد. پژوهشها در مورد میزان اثربخشی و ایمنی این داروها در جوانان
ادامه دارد. داروهای ضدتشنج، داروهای تثبیت کننده خلق و خو هستند و میتوانند برای کودکان
مبتلا به اختلال دوقطبی مفید باشد. البته برخی از انواع این داروها دارای اثرات جانبی جدّی نظیر
افزایش وزن و خطر اختلال هورمونی منجر به نازایی در دختران میباشند.

داروهای ضد جنون. این داروها ممکن است برای درمان برخی از کودکانی که رفتار پرخاشگرانه
دارند یا نشانههای روان پریشی در آنها مشاهده شده، به کار رود. البته استفاده از این داروها باید
با آزمایشهای مرتب خون، پایش گردد.