روانشناسی انسان گرا (با دکتر افتخار حمیدی) ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

روانشناسی انسان گرا

روانشناسان انسان گرا، معموالً نگرش مثبتی به روانشناسی مثبت گرا داشتهاند. چون
خودشان هم، بیشتر به جنبههای رشد و پرورش و شکوفایی توجه کردهاند
تفاوت روانشناسی انسان گرا و روانشناسی مثبت گرا در چیست؟
مجموع حرفهای چیک سنت میهایی و سلیگمن، نشان میدهد که موضوع و
دغدغهی هر دو حوزه یکی است: هر دو دسته، به جای جستجوی بیمار و درمان
آنها، میکوشند روانشناسی را برای رشد انسانهای معمولی و سالم به کار بگیرند.
هر دو دسته هم معتقدند که تا وقتی »مراجعه به روانشناس« تلویحاً معنای »بیمار
بودن« را در خود دارد، نشان میدهد که روانشناسان، نتوانسته اند نقش شایستهی
خود را در زندگی انسانهای متعارف و نرمال جامعه کسب کند.
اما تفاوت دو حوزه در روش )Method )آنهاست.

روانشناسی انسان گرا
روانشناسی انسان گرا

بعد از همهی این مقدمهها، الزم است روانشناسی مثبت گرا را در چند جمله تعریف
کنیم.
چیک سنت میهایی در آن مقاله، در تعریف روانشناسی مثبت گرا چنین مینویسد:
روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی را به بررسی بیماریها، آسیبها و ضعفها محدود
نمیداند. بلکه وظیفهی بررسی قوتها و صفات مثبت را نیز بر عهده روانشناسی
میداند.
… اگر بخواهیم روانشناسی به جای جنبهی درمانی، قدرت پیشگیری هم داشته
باشد، باید به شکل سیستماتیک برای ایجاد شایستگیها و توانمندیها هم تالش
کنیم و به بررسی نقاط ضعف، محدود نشویم.

سلیگمن هم در مقدمه دائرهالمعارف روانشناسی مثبت گرا چنین مینویسد:
هدف روانشناسی مثبت گرا این است که تحولی را در روانشناسی تسریع کند.
تحولی که به موجب آن، دغدغهی اصلی روانشناسی از ترمیم چیزهای بد در زندگی
به ایجاد بهترین کیفیت زندگی تبدیل شود.

روانشناسی انسان گرا
روانشناسی انسان گرا

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

——۲۲۷۱۵۸۸۶—-۲۲۷۱۵۸۸۶—-۲۲۷۲۸۹۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *