مشاوره خانواده منطقه ۱ نیاوران (تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان)۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

مشاوره خانواده منطقه ۱ نیاوران (تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان)۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

انواع تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان :

مقتدر ترین واحد اجتماعی تاثیر گذار بر تفاوت های فردی انسان واحد خانواده است. خانواده اولین محیط اجتماعی کودک است و تاثیر گذاری هر خانواده نسبت به دیگر خانواده ها
متفاوت است که به عواملی ارتباط دارد به شرط زیر : ۱ – جامعه ای که خانواده را در بر گرفته است . ۲ – منظومه خانوادگی از نظر تعداد افراد
۳ – نوع خانواده از نظر هسته ای یا گسترده بودن
۴ -اقتدار پدر یا مادر در حل و فصل امور خانه )مادر سالار: ایل و تبار مادر دارند. مادر بومی هستند و مادر نامی هستند که در این نوع خانواده ها فرهنگ مونث غالب و دختر عزیز
است و پدر سالار: ایل و تبار پدری، پدر بومی و پدر نامی و فرهنگ غالب فرهنگ مذکر است ( ۵ – محیط فیزیکی خانواده از نظر مکانی
۶ – همسایه ها
۷ – عوامل اقتصادی داخل خانواده

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان
تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

انواع خانواده ها و تاثیر گوناگون آن ها بر تفاوت های فردی

۱ – خانواده تک فرزندی
که به دو گونه اند : الف( خانواده هایی که فرزندشان خواسته شده است و والدین منتظر آمدن او بودند و تمام محبت و خدمات خانواده را دراختیار فرزند می دانند. کودکی که در این خانواده رشد میکند،
اگر خوب تربیت بشود خوب بزرگ می شود. این کودک در این خانواده زیر بار مراقبتهای بی شمار خانواده قرار می گیرد و هویت خودش را به عنوان یک فرد از دست می دهد.
مشکل این کودکان وقتی آغاز می شود که وارد یک محیط دیگر مثل مدرسه می شوند. پس خیلی زود ناکام و سرخورده می شوند. چون پدرها و مادرها مانند یک خدمتگزار در
خدمت او بودند و تمام هستی و زندگی شان را همان یک بچه می دانند . این بچه ها دو ویژگی پیدا می کنند : ۱ – خودشیفتگی ۲ – خودمداری

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان
تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان : ناکامی ها و شکستهای این قبیل کودکان آنان را به گونه ای مضطرب می کند که جبرانش بسیار مشکل است. وابستگی شدید آنان به والدین مانع رشد شخصیت آنان می گردد.
در اینجا محبت زیاد فرد را حقیر بار می آورد. در حقیقت شخصیت بچه ها را به اسارت می کشد. اعتماد به نفس و استقلال رای را از او میگیرد و او را تبدیل به فردی ضعیف
النفس ، دارای تعدد شخصیت، خجالتی و مدام استمداد طلب می گرداند . ب: فرزند ناخواسته )منتظر فرزند نبودند(
اگر متمکن باشند سعی میکنند بچه را به افراد دیگر یا جهت تربیت و نگهداری تحویل دهند. آنها معمولا در برنامهریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود حضور چنین فرزندی را
مخل می دانند. بدیهی است محیط شبانه روزی یا لله و دایه از نظر مواهب مادی و رفاهی هر چقدر هم غنی و جالب باشد هرگز نمی توانند جای خانواده را بگیرند، چون لبخند و
آغوش مادر دارای ویژگی های خاص تربیتی بر فرزندان می باشد. این قبیل بچه ها از نقطه نظر عاطفی در یک محیط مصنوعی بار می آیند و شخصیت قوام یافته ای نخواهند
داشت.

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان
تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

تعریف هویت: آنچه که ما خود را به آن می شناسیم و به دیگران می شناسانیم هویت ماست.

خانواده های پر جمعیت کثیرالاولاد
خصوصا اگر پدر به دلیل گرفتاری شغلی مدت طولانی تری خارج از خانه باشد. خواهر و برادر مرجع قدرت و تصمیم گیری می شوند. بدیهی است آنان پختگی لازم برای تربیت
فرزندان را ندارند و برای انتظام بخشی به امور خانواده با شدت و قدرت )زور( اقدام می کنند. در این نوع خانواده ها گروه بندی، دروغ، ریاکاری، ظاهرسازی و … زیاد به چشم می
آید. بعضی دچار اتهام و بعضی دیگر نه. اما در صورتی که پدر و مادر ناظر بر امور خانواده باشند و مدیریت خانواده را خود بر عهده گیرند خواهر یا برادر بزرگتر می توانند الگوهای
خوبی برای بچه های کوچک تر محسوب شوند و باورهای خوب خود را به آنان انتقال دهند.
خانواده هایی که افراد مزد بگیر را برای نگهداری فرزندشان استخدام می کنند
نظیر لله، دایه، پرستار یا خدمتگزار که امر تربیت فرزندان را به جای والدین برعهده گیرند. بدیهی است سرپرستان سیاق تربیتی خودشان را اعمال می کنند و هر چه را که آموخته
اند می آموزند. مسلم است آنان جایگاه تربیتی مادر و پدر را پر نمی کنند. گرمی تن مادر دوای هر دردی است که آنها محروم اند. بچه هایی که گرفتار این گونه افرادند، به دلیل
کمی دانش و عدم تسلط به حصول تربیتی غالباً کاووسهای شبانه می بینند، شب ادراری دارند و یا دچار لکنت زبان می شوند.

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان
تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

عموما دچار تناقض می شوند. بچه نمیداند مرجع تربیتی اش کیست؟ و در مواقع لازم دستورات تربیتی را از چه کسی بپذیرد؟ در این خانواده ها افراد مسن به حرفهای خود
معتقدند و به شدت پایبند. آنها پدر و مادر جوان را به چشم فرزندان خردسال خود می نگرند. هر چند آنها دوره های تخصصی تعلیم و تربیت کودک را نیز گذرانده باشند. از همه
دایه ها مادربزرگ نزدیک تر است و ارجح تر است.
۵ – خانواده هایی که میتوان گفت از هم گسسته اند
که انواع و اقسام مختلف دارند:
الف( طلاق گرفته اند
ب( فاقد پدر یا مادر هستند )فوت شده اند(
ج( یکی از والدین یا هر دوشان گرفتار اعتیاد یا الکلی هستند
د( فرزند گرفتار است )نامادری یا ناپدری دارد(
ه( دچار طلاق عاطفی اند )با هم هستند اما از هم دورند

فرزندان این قبیل خانواده ها تکیه گاه مناسبی ندارند. امنیت خاطر ندارند،

اعتماد به نفس ندارند. عموماً در زندگی تحصیلی، شغلی و زناشویی خود نا موفق اند. از عزت نفس پایین
برخورداند. دچار ضعف شخصیتی و عقده حقارت می شوند.
عواملی که موجب طلاق می شوند:
۱ – کم تجربگی و کم سن و سالگی زوجین – سن و سال بالی زوجین
۲ – فرزند دار نشدن- ینیشنرهش گنهرف نودب ینیشنرهش یگدنز
۴ – نابرابری تحصیلی
۵ – بی مهری و بی وفایی
۶ – تندخویی و بد زبانی
۷ – خودبینی، دروغ گویی و سوء ظن
۸ – میگساری، اعتیاد و ولگردی
۹ – فقدان روابط جنسی متعارف
۱۰ – ازدواج های موقت و پنهانی
۱۱ – ازدواج عاریتی
۱۲ – اختلافات سیساسی، اقتصادی، دینی و عقیدتی
۱۳ – اجتماعی شدن به شیوه های مختلف

مشاوره ازدواج با بهترین متخصص مشاوره ازدواج و خانواده حضوری ، تلفنی، آنلاین -مشاوره خانواده حضوری-  مشاوره خانواده تلفنی- مشاوره ازدواج حضوری- مشاوره ازدواج تلفنی- مشاوره شغلی حضوری- مشاوره شغلی تلفنی- مشاوره ازدواج آنلاین- مشاوره خانواده آنلاین- مشاوره شغلی آنلاین- مشاوره طلاق حضوری- مشاوره طلاق تلفنی- مشاوره طلاق آنلاین- مشاوره نوجوان حضوری- مشاوره نوجوان تلفنی- مشاوره نوجوان آنلاین- مشاوره تحصیلی حضوری- مشاوره تحصیلی تلفنی- مشاوره تحصیلی آنلاین-  مشاوره کودک حضوری- مشاوره کودک تلفنی- مشاوره کودک آنلاین- مشاوره خانواده در سرتا سر ایران – مشاوره خانواده خارج از کشور- مشاوره ازدواج در خارج از کشور- مشاوره تحصیلی در خارج از کشور- مشاوره شغلی خارج از کشور- مشاوره کودک در خارج از کشور- مشاوره نو جوان در خارج از کشور- مشاوره طلاق در خارج از کشور- مشاوره حانواده در سرتا سر ایران – مشاوره ازدواج در سرتا سر ایران- مشاوره تحصیلی در سرتا سر ایران- مشاوره شغلی در سرتا سر ایران- مشاوره کودک در سرتا سر ایران- مشاوره نو جوان در سرتا سر ایران- مشاوره طلاق در سرتا سر ایران- مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره بعد از ازدواج- بهترین هیپنو تیزم درمانگر

مشاوره ازدواج با بهترین متخصص مشاوره ازدواج –

مشاوره ازدواج تلفنی با بهترین متخصص مشاوره ازدواج- روانپزشکی  – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲  -☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶ -۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰ –۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج – بهترین  روانکاو حضوری – بهترین روانکاوی آنلاین – بهترین مشاورخانواده-  نوروفیدبک- بایوفیدبک-بهترین متخصص  اعصاب و روان -بهترین زوج درمانگر – هیپنوتیزم درمانی –

?????????????

تحت نظر بهترین  متخصص اعصاب و روان_عالی ترین متخصص روانشناسی – بهترین متخصص مشاوره قبل از ازدواج  -بهترین  مشاوره خانواده،عالی ترین  مشاور ازدواج، بهترین مشاوره قبل از ازدواج -یهترین  مشاوره نوجوان- بهترین  مشاوره کودک -بهترین  درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم- بهترین مشاور روابط زناشویی-

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS

طبقه دوم شمالی- ۳۵۲- تهران – خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶  تلفن –

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری-مشاوره بله برون- مشاوره خرید ازدواج –  مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶- ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶—۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره ازدواج  تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج  ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶

مشاوره تحصیلی- ۲۲۷۲۸۹۰۴

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶

روانشناس- ۲۲۷۱۵۸۸۶

روانکاوی-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی-۲۲۷۲۸۹۰۴

درمان اعتیاد ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

یک دیدگاه دربارهٔ «مشاوره خانواده منطقه ۱ نیاوران (تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان)۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.