مشاوره زناشویی منطقه یک (اصول گفتگو در همسران) ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

مشاوره زناشویی منطقه یک (اصول گفتگو در همسران) ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

 

اصول گفتگو در همسران

 

اصول گفتگو در همسران در موارد زیر بررسی می شود :

۱٫ هیچ کس نم یتواند گفتگو نکند، گفتگو نکردن نیز نوعی گفتگو است.
۲٫ پیام فرستاده شده اغلب پیامی نیست که دریافت میشود.
۳٫ در ناکار آمدی گفتگو هر دو طرف مقصرند.
۴٫ بخش عمده پیام ها، غیرکلامی اند (بسیاری از معانی در یک تبادل بین فردی به صورت
غیرکلامی مخابره م یشوند).

اصول گفتگو در همسران
اصول گفتگو در همسران

۱ هیچ کس نمی تواند گفتگو نکند، گفتگو نکردن نیز نوعی گفتگو است.
در واقع گفتگو نکردن امکان پذیر نیست، هنگامی که شما از گفتگو امتناع می ورزید
باز در حال ارسال پیامی (گفتگو) هستید. مثلاً این که اعتراضی دارید، یا خسته هستید و
نمی خواهید گفتگو کنید . در هر صورت طرف مقابل نیز از سکوت شما پیامی م ی گیرد و
متناسب با آن واکنش نشان می دهد، پس در گفتگو نکردن نیز پیام هایی ردوبدل می شود و
نمی توان گفتگو نکرد.
۲ پیام فرستاده شده اغلب پیامی نیست که دریافت می شود.
گفتگوی صحیح هم به ارسال ماهرانه و هم دریافت ماهرانه پیا م ها بستگی دارد . باور
کنید تضمینی نیست که پیا مهای واضح شما، همان طورکه می خواسته اید، درک شوند.
در ارسال و دریافت پیام ۴ حالت را م یتوان قایل شد:
۱ پیامی که می خواهیم منتقل کنیم.
۲ پیامی که واقعا منتقل م یکنیم (پیام اصلی).
۳ پیامی که تصور م یکنیم منتقل کرده ایم. و
۴ پیامی که فرد مقابل دریافت میکند.

اصول گفتگو در همسران
اصول گفتگو در همسران

مهارت گفتگو برای همسران

به عنوان مثال زنی می خواهد به همسرش بگوید : “می خواهم به من بیشتر توجه
کنی” (پیامی که می خواهد منتقل کند ) و به همسرش پیشنهاد می کند: “امروز برویم و کمی
قدم بزنیم ” (پیام واقعی ) و تصور می کند که “به او فهماندم که از قدم زدن با او لذت می برم “،
در نهایت ه مسرش این پیام را دریافت می کند، “فکر می کند که من چاق شده ام و می خواهد
مرا برای قدم زدن بیرون ببرد!” (شیرازی، ۱۳۸۵ ، کارگاه مهارت های فرزندپروری).
می توانید ببینید که در این بین، پیام واقعی کاملا مخدوش شد . ن ه گوینده توانست
پیام اصلی را منتقل کند و نه شنونده آن را دریافت کرد.
تنها روشی که می توانید بفهمید پیامی را که فرستاده اید، درست دریافت
شده، پرسیدن آن پیام از فرد مقابل است و در این میان شما نیز مس ؤول هرچه شفاف تر
فرستادن پیام هستید.
۳ در ناکارآمدی گفتگو هر دو طرف مقصرند.
هنگامی که اختلاف نظر و تعارض بالا می گیرد، تمایل طبیعی برای سرزنش طرف
مقابل و نادیده گرفتن یا به حداقل رساندن مسؤولیت خود برای ایجاد و حفظ تعارض وجود
دارد. به عنوان مثال ؛ زوجی را تصور کنید که درباره امتناع شوهر از بحث در مورد مسایلی که
برای زن مهم اند، م رافعه دارند . هر چه زن بیشتر پیش می رود، مرد بیشترکناره می گیرد. مرد به
همسرش می گوید: “تا زمانی که از نق زدن دست بر نداری ، ازکناره گیری دست بر نمی دارم.”
زن نیز با عصبانیت پاسخ م یدهد:
“اگر درباره مسایل مهم با من گفتگو کنی , نق نق نمی کنم .” سرانجام ، بحث با
کناره گیری بیشتر مرد که به نوبه خود احساسات منفی زن را تقویت م یکند، خاتمه م ییابد.
این گفتگوی دو نفره به طور بالقوه به دو گفتگوی یک نفره بدل می شود . هر یک
دیگری را برای آن چه رخ داده ، سرزنش می کند و هیچ کدام مسؤولیت پیامد را به عهده
۱۷  مهارت گفتگو برای همسران
نمی گیرد. این مثالی از مدل علیت خطی است که معتقد است یک رابطه مستقیم و خطی بین
علت و اثر وجود دارد . هریک می گوید: “اگر چنین نمی کردی، چنان نمی کردم “. این الگو
معمولاً به جای زاینده بودن، مخر ب است.

اصول گفتگو در همسران
اصول گفتگو در همسران

مدل سیستم های خانواده، آن چه را که رخ داده و چگونگی رهایی از این موقعیت را
بهتر تبیین می کند. این مدل که علیت حلقوی نامیده می شود، معتقد است، پیامی را که یک
فرد می فرستد، باعث تغییر و پاسخ در فرد دیگر می شود. آن پاسخ ، پاسخ جدیدی را در فرد اول
ایجاد می کند و به همین روال پیش می رود، تا بالاخره تعارض بالا می گیرد . پاسخ های زن و
شوهر به پاسخ های یکدیگر، آنها را در تله علیت حلقوی به دام م یاندازد.
بهترین راه رهایی از این موقعیت، این است که هر همسر رفتار خویش را تنها واکنش
به فرد مقابل در نظر نگیرد، بلکه آن را عامل تعیین کننده ای در پاسخ همسرش بداند که با
تغییر آن می شود در پاسخ همسر نیز تغییر ایجاد کرد.
بهترین راه اجتناب از “باز ی سرزنش ” ۱، تمرکز بر کار با یکدیگر جهت یافتن
راه حل هایی است که برای هر دو طرف قاب ل پذیرش هستند . در حالی که سرزنش تلاش ی رقابتی
است که در آن یک طرف سعی در غلبه بر دیگری دارد.
گفتگوی اصیل ، تلاش ی مشارکتی است که در آن شرکت کنندگان بر توافق تمرکز
می کنند.
۴ بخش عمده پیا مها غیر کلامی ۲ هستند.
در گفتگو با دیگران ، توجه نزدیک به پیام های غیرکلامی ، مهم است . در حقیقت ،
برخی پژوه شگران برآورد می کنند، حدود ۶۵ % از همه گفتگوهای چهره به چهره غیرکلام یاند.
۱-Blame Game
۲-Nonverbal Communication
مهارت گفتگو برای همسران  ۱۸
گفتگوی کلامی شامل هم ع بارات بیانی و هم نوشتاری است . گفتگوی بیانی، دارای
جنبه های فرا زبانی ۱ متعددی است؛ تن صدا ، بلندی آن ، سرعت کلام ، ریتم کلام ، لحن بیان ،
مکث ها و نظیر آن.
گفتگوی نوشتاری نیز، شامل جنبه های فرا زبانی است مثل؛ نقطه ها که نشانه پایان
جمله یا ویرگول که نشانه مکث اس ت. جنبه های غیرکلامی نوشتار عبارتند از: سبک نوشتار، نوع
دست خط، پرینت، تایپ، شلختگی، نظم و ترتیب و وسیله نوشتاری (کاغذ باطله، خودکار،
.( ۱۹۹۸ ، به نقل از اولسون ۲۰۰۱ خودنویس و نظیر آن (آرژیل ۲
گفتگوی غیرکلامی ا شکال زیادی به خود م ی گیرد؛ تظاهرات چهره ، تماس چشمی ،
ژست ها و دیگر حرکات بدنی ، نیز رفتار فضایی (دو فرد چه قدر از هم جدا ایستاده اند یا
نشسته اند)، تماس جسمانی، آواگری غیرکلامی (غرغر کرد ن، آه کشیدن ) و حالات بدن ی. تفسیر
گفتگوی غیرکلامی نیز همانند گفتگوی کلامی دشوار است . آیا یک خمیازه ناشی از کسالت و
خستگی است یا یک عمل بازتابی؟
لازم است که به عنوان گوینده سعی کنیم تا حد امکان پیام های کلامی و
غیرکلامی مان با یکدیگر همخوان باشد تا ابهام و سوء تفاهم را به حداقل برسانیم . اگر
می خواهیم احساسی را به فرد مقابل مخابره کنیم، سعی کنیم آن را به کلام در آوریم، زیرا بیان
احساس به صورت غیرکلامی فضای تعبیر و تفسیر را باز می گذارد. به عنوان دریافت کننده پیام
نیز لازم است برای درک بهتر پیام ، به نشانه ه ای غیرکلامی نیز توجه کنیم، ولی در این میان
باید مراقب تعبیر و تفسیر پیام های غیرکلامی نیز باشیم و اگر تفسیری هم صورت می گیرد با
توجه به جنسیت، فرهنگ، وضعیت روانی فرد مقابل و حال و هوای رابطه باشد ، در غیر این
صورت بهترین راه پرسش از فرد مقابل است.
.(Para Language) 1 منظور جنبه های همراه کلام

 

اصول گفتگو در همسران
اصول گفتگو در همسران

۱۹  مهارت گفتگو برای همسران

نکته دیگر این است که تا حد امکان سعی کنیم از پیام های غیرکلامی مثبت در کنار
کلام مان استفاده کنیم.
۱۹۷۷ ، به نقل از اولسون، ) در یک مطالعه کلاسیک دانیل اشت نبرگ و ارنست بیر ۱
۲۰۰۱ ) گفتگوی غیرکلامی را در زوج ها مورد بررسی قرار دادند . از ابزارهای مشاهده ای و
ابزارهای نوشتاری طرح شده برای سنجش سطح هماهنگی زوجی استفاده شد . پژوهش گران
توانستند بین رفتارهای غیرکلامی ویژه با انواع مشخص ارتباط ات زوجی همبستگی بیابند . آنها
دریافتند، زو ج هایی که اختلاف نظر اندکی در موضوعات مورد بحث دارن د، متمایل به نشستن
نزدیک تر کنار هم ، لمس بیشتر یکدیگر و تماس های چشمی بیشتر نسبت به زوج هایی که
اختلاف نظر زیادی در این بحث ها دارند، هستند . به علاوه آنها دریافتند هنگامی که ه مسران
به عنوان زوج های با سطح بالای نارضایتی توصیف می شوند برچسبی که پژوه ش گران به
زوج هایی که مدام ناراضی اند و سرزنش م یکنند، زدند این زو جها جدا از یکدیگر می نشینند ،
تماس چشمی ک متری برقرار م یکنند و بیشتر از سایر زو جهای مورد سنجش صحبت می کنند .
بر عکس، زوج هایی که به عنوان ناخرسندهای سطح پایین توصیف شدند، بیشترین مقدار
مهرورزی و مراقبت غیرکلامی شامل لمس یکدیگر و وضیعت های دست باز و پا باز (آغوش باز )
را نشان می دهند. پس زبان غیرکلامی مثبت شامل زبان بدن و لمس یکدیگر و تظا هرات چهره
(برقراری تماس چشمی ) مؤلفه های مهمی در رضایت زوجی هستند و می توانند باعث افزایش
سطح صمیمیت شوند.

 

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

یک دیدگاه دربارهٔ «مشاوره زناشویی منطقه یک (اصول گفتگو در همسران) ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.