مقیاس عزت نفس روزنبرگ

[raw]

آزمون مایرز بریگز فرم ام MBTI stepI formM

سنخ نمای مایرز بریگز فرم ام MBTI stepI formM
این آزمون به صورت گزینه های بله – خیر انجام می شود.
این ابزار دارای نسخه هایی متعدد است که با نام های گوناگون و در سطوح مختلف از آن ها استفاده می گردد. به صورت رسمی ارزیابی MBTI شامل سه گام (Step) است. گام اول ارزیابی شامل ارزیابی با پرسشنامه فرم M (فرم حاضر) است که به تشخیص “تیپ اعلام شده” می انجامد و در گام های بعدی با استفاده از فرم های Q و … و با کمک گرفتن از بازتاب فرد نسبت به نتایج گام قبلی به اصلاح و تدقیق طبفه بندی تیپ ها و صفات شخصیتی اقدام می نماید که در نهایت به “تیپ شخصیتی مناسب” (Best Fit Type)می انجامد.

[/raw]

 

[raw]

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

عزت نفس به معنی آگاهی بر توانایی های خود است. لطفا با موافق =۱ و مخالف=۲ پاسخ دهید. موفق باشید

[/raw]