نمک نشناسی

 

نمک نشناسی و اصطلاح «نمک نشناسی» برای همه شما آشناست و شاید صابون آن به تن شما هم خورده است

خانمی که تا وقتی همسر مطابق میلش عمل می کند و هرچه می خواهد خرید می کند، بهترین مرد دنیاست اما تا بگوید «ندارم» همه گذشته را فراموش می کند

آقایی که در سالهای اول زندگی که شهرت و درآمد کمتری دارد همسرش را دوست دارد و به او عشق می ورزد اما همین که موقعیت خوبی در جامعه پیدا کرد، تحمل و ایثار همسر را فراموش نموده و می گوید خانمم مرا درک نمی کند.

– کارگر و کارآموزی که سالها از علم و تجربه استاد استفاده نموده و اکنون که هنرمندی شده است، استاد را تنها گذارده و به دنبال کار مستقلی می گردد و دیگر یادی هم از استاد نمی کند.

نمک نشناسی

– مبلّغی که از مطالب ارزشمند علماء و دانشمندان گذشته استفاده نموده و هیچ نامی از آنها نمی برد و حرف های خوب را به گونه ای مطرح می کند که گویا همه تراوشات ذهن خودش می باشد.

– داماد یا عروسی که همه محبت ها و خوبی های پدر و مادر همسر را نادیده گرفته و فقط همان نکته ای را که مورد پسندش نیست بهانه قرار داده و در ارتباط با والدین همسر، سرد و انتقادی برخورد می کند.

نمک نشناسی
نمک نشناسی

– فرزندانی که بعد از ازدواج و رسیدن به موقعیت های خوب اجتماعی، پدر و مادر را فراموش نموده و به آنان سر نمی زنند و

 

اینها همه «نمک نشناسی» است و از همه بدتر نمک نشناسی کسانی است که هرگاه گرفتار می شوند، مشکل مالی دارند، بیمارند یا آبروی آنها در خطر است با تمام وجود به یاد خداوند می افتند،.

البته همه ما کم بیش با اینگونه افراد آشنا هستیم و نمک نشناسی در همه جوامع و ملتها و قومها وجود دارد ولی اینکه بعضی از افراد مدام از نداشتن نمک دستشان  صحبت میکنند و فکر میکنند دیگران مدام در حال زیر پا گذاشتن، حقوق آنها هستند و فکر میکنند که دیگران ،در مقابل محبتها ی آنها مدام به آنها بدی میکنند

،افرادی هستند که در روابط خود دچار تزلزل  هستند و نمیدانند چطور باید یا چگونه باید به دیگران خوبی کنند ،مشاورین روانشناسی  میتوانند در زمینه نمک نشناسی یا بهتر بگوییم افرادی که مدام خوبی میکنند و بدی میبینند ،راهنمای خوبی باشند