مشاوره خانواده انواع مختلف دارد ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

مشاوره خانواده انواع مختلف دارد ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

انواع مشاوره خانواده

در انتخاب روش مشاوره عوامل متعددی از جمله شخصیت مشاور،نگرش او نسبت به ماهیت انسان ،نوع
مشکل ،خصوصیات افراد و امکانات محیطی افراد دخالت دارند.روشهای مشاوره از نظر میزان فعالیت فرد
ومشاور و چگونگی رابطه بین آنها به سه نوع تقسیم می شود:

انواع مشاوره خانواده
انواع مشاوره خانواده

١-روش مستقیم :

در این روش مشاور از روش علمی و منطقی استفاده می کند و مانند یک پزشک که در پی تشخیص و
کشف علل بیماری ودرمان آن است ، عمل می کندو با استفاده از فنون گوناگون فرد را در حل مشکلاتش
یاری می دهد.در این روش مشاور نقش فعال دارد.

٢-روش غیر مستقیم :

اگر فرد در یک محیط مشاوره ای گرم وپذیرا قرار گیرد،خودش می تواند به حل مشکلش اقدام کند .در این
روش آماده کردن فرد برای مواجهه با تجارب واقعی ،اعتماد به خود ،پذیرش خویش وتلاش و حرکت برای
تحقق خویشتن است.فرد برای دریافت کمک و حل مشکل خود به مشاور مراجعه می کند .مشاور با تمام
علاقه به گفته های فردگوش دهدو عواطف مثبت او را می پذیرد و گاه به گاه فرد را در تصریح حالات و

عواطف خود کمک می کند و این عوامل موجب می شود تا بهتر خود را بشناسد و درک کند .فرد احساس
می کند قادر است بدون کمک از مشاور ،مشکل خود را حل کند .آنچه محور اصلی مشاوره می باشد ،فرد
است و رساندن وی به مرحله تشخیص و حل مشکل بوسیله خودش.

انواع مشاوره خانواده
انواع مشاوره خانواده

٣-روش انتخابی :

مشاور با توجه به موقعیت و نیاز فرد و با تاکید بر روابط علت ومعلولی و نیز تشخیص مشکل هر کدام از
روشهای مستقیم ،غیر مستقیم را که مقتضی بداند انتخاب می کند و به کار می بنددوبهترین روش را با
توجه به وضع موجود انتخاب می کند.

انواع مشاوره خانواده
انواع مشاوره خانواده

انواع مشاوره خانواده، مشاوره های مختلف ، مشاوره های متعدد ، انجام مشاوره

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii