مشاوره تحصیلی حضوری و تلفنی و آنلاین

برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال

Posted on
برنامه روزانـه ايام تحصيل و اشتغال

به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که توسط تـیم تخصـصی (برنامـه مراقبـت) و بـا  درنظرگرفتن نظرات فرزندان برای اجرا در ایام تحصیل اشتغال تدوین می شود. برخی فعالیت های ضروری و مهم به این شرح است: بیدارکردن فرزندان در مراکز نگهداری بهتر است قبـل از طلـوع آفتـاب و در  کمـال آرامش انجام شود. به منظور  […]