مشاوره تحصیلی حضوری و تلفنی و آنلاین

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

Posted on
روشهاي تشخيص ناتواني رياضي

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی – سطح پیشرفت تحصیلی در حساب را تعیین کنید: با استفاده از آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمونهای معلم ساخته می توان میزان پیشرفت دانش آموز را تخمین زد در حین اجرای آزمون به مشاهده دانش کودک درباره قوانین و حقایق بنیادین، عملکرد او در حل مسایل و اعمال ریاضی (چهار […]