مشاوره خانواده نیاوران (عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم)

مشاوره خانواده نیاوران (عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم)

 

عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم

 

چه عاملی سبب می شود که در زندگی خود، راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم؟ این عامل، اعتقادات
ماست؛ عقیده به اینکه تواناییھای ما چقدر است و چه کارھایی ممکن ، یا غیر ممکن است.در فرھنگ مردم
ھائیتی ، پزشک جادوگر قبیله داری چنان قدرت مرموزی است که میتواند با یک اشاره فردی را ھلاک کند.اما در
واقع، آنچه موجب مرگ آن فرد می شود قدرت جادویی پزشک نیست، بلکه اعتقاد افراد به قدرت فوق تصور
اوست.
آیا در زندگی خود تاکنون انتظار واقعه ناگواری را کشیده اید؟ اثر آن انتظار بر زندگیتان چه بوده است؟ چه عقاید
مثبتی بر زندگی فعلی شما اثر گذاشته است؟ چه انتظارات مثبت تازه ای می توانید در خود یا دیگران ایجاد
کنید؟

عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم
عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم

مردم جھان به مدت ھزاران سال بر این عقیده بودند که انسان با توجه به ساختار جسمی خود، قادر نیست
مسافت یک مایل را درچھار دقیقه بدود.با وجود این فردی به نام راجربانیستراین مسافت را در کمتر از چھار
دقیقه دوید و این باور را در ھم شکست .وی چگونه به این کار توفیق یافت؟ آنقدر موفقیت خود را به چشم دل
دیدو چنان تصویر زنده ای از موفقیت در ذھن خود تشکیل داد که سرانجام فرمانی بی چون و چرا به سیستم
عصبی خود صادر کرد و نتیجه ای جسمی بدست آوردکه با آن تصویر ذھنی ھماھنگ بود .پ س از آن ، کسان
دیگر نیز از بانیستر پیروی و باور کردند که آنان نیز قادر به چنین کاری ھستند لذا ظرف یک سال، افراد بسیاری
موفقیت او را تکرار کردند.
درمقابل شما چه سدی است که باید آن را در ھم بشکنید ؟ کدام کار در نظرتان غیر ممکن جلوه می کند که
اگر آن را ممکن می دانستید(و انجام می دادید)زندگی خودتان و اطرافیانتان دگرگون می شد؟
بسیاری از مردم ، گناه نارسائیھای زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می اندازند .در حالی که آنچه
زندگانی ما را شکل می دھد، خود آن وقایع نیست، بلکه معنایی است که به آن رویدادھا می دھیم.

عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم
عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم

در جنگ ویتنام ، دو نفر تیر می خورند، ھر دو اسیر می شوند و بارھا تحت شکنجه قرار می گیرند.یکی شان
دست به خودکشی می زند، ودیگری روز به روز ایمان ش نسبت به انسانیت و خالق متعال، قویتر می شود.
امروز، شرح زندگی این مرد که جرالد کافی نام دارد ، یادآور نیروی عظیم روح انسانی است که می تواند بر
ھرگونه درد و رنج و مانع و مشکلی غلبه کند.
آیا در گذشته شما و یا آشنایانتان واقعه ای ھست که مانع احسا س شادی و خوشبختی امروزتان باشد؟ آیا
می توانید این اتفاقات را به صورت دیگری معنا کنید؟ آیا این وقایع شما را پخته تر و نیرومند تر کرده اند ؟ آیا می
توانید براساس این تجارب تلخ، دیگران را که با ھمین مشکل روبرو ھستند، راھنمایی کنید؟
علت کارھایی که مردم می کنند چیست ؟تنھا علت رفتارھای ما ، اعتقاد و باور است . گرچه عجیب است، ولی
اگر مردم باور کنند که برای رفع بیماری باید جمجمه خود را با مته سوراخ کنند،چنین می کنند (و نتیجه ھم می
گیرند!)خواه این عقیده پایه و اساس درستی داشته باشد خواه نداشته باشد، و اگر ھم معتقد شوند که
خوشبختی آنان در گرو
کمک به دیگران است، بر ھمان اساس عمل می کنند .

عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم
عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب کنیم

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴